Policy för hållbarhetsarbete

Som anställd, hyresgäst och förening uppmuntras var och en att ta ansvar för sina handlingar på ett hållbart sätt. Detta dokument är tänkt som stöd för reflektion och handling.

Miljö

Örebro Föreningsråds anställda, hyresgäster och föreningar uppmuntras till att:

 • Anställda aktivt tar till sig kunskap inom miljöområdet och därigenom har en genomtänkt och reflekterad syn kring hållbar utveckling och miljö.
 • Med hänsyn till miljömässiga aspekter välja det mest resurseffektiva alternativet vid resor
 • I största möjliga mån undvika onödig konsumtion av förbrukningsmaterial
 • Släcka ljuset i lokaler som inte används.
 • Minimera sitt matsvinn vid större arrangemang.
 • Endast använda miljömärkta disk- och städmedel.
 • Reflektera över miljö- och klimatmässiga aspekterna av konsumtion och produktion av kött och att alltid erbjuda vegetariska alternativ.
 • I samband med servering av mat undvika användandet av engångstallrikar, -bestick och -muggar osv och istället använda porslin.
 •  I det dagliga arbetet tänka på att inte använda onödigt mycket papper. Som ett led i detta används dubbelsidiga utskrifter som standard. Något att tänka på vid produktion av kommunikationsmaterial är att inte producera för mycket som sedan riskerar att bli liggande. Det är i så fall bättre att producera en mindre kvantitet som man gör slut på för att sedan behöva producera mer. Vid produktion av trycksaker ska miljömärkt papper användas. Allt papper ska återvinnas.

Resande

Ett mycket konkret sätt där vi som individer kan påverka miljön och klimatet är med hur vi reser.

Örebro Föreningsråds anställda, hyresgäster och föreningar uppmuntras till att:

 • Så långt det är möjligt resa med tåg. Det är det vårt bästa val av transportmedel eftersom det är sparsamt för miljön.
 • Om tåg inte trafikerar sträckan eller om tåg upplevs som för dyrt används företrädesvis buss. Gäller även vid samåkning.
 • Vid planerandet av möten reflektera över om det finns sätt och platser att mötas på som minimerar deltagarnas behov av resa, exempelvis digitala möten.

Rättvis handel

Örebro Föreningsråds anställda, hyresgäster och föreningar uppmuntras till att:

 • Använda rättvist producerade produkter, t.ex. närproducerade varor, i så stor utsträckning som det är möjligt. Livsmedel som kaffe, te, som konsumeras dagligen ska vara närproducerade.
 • Verka för att närproducerade varor ska användas i samband med arrangemang där vi står som medarrangör.

Jämställdhet och jämlikhet

Jämställdhet handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Vi vill att alla ska känna sig välkomna och att alla ska ha möjlighet att påverka i vår organisation och därför ska alla människor ha samma möjligheter. I Örebro Föreningsråd vill vi arbeta mot all form av diskriminering samt främja jämställdhet och jämlikhet. Tillsammans vill vi skapa en verksamhet som alla kan vara med i och forma oavsett kön, hudfärg, kulturellt uttryck, sexuell läggning, fysiska och psykiska funktionsvariation, religion eller annan trosuppfattning, socioekonomisk status, ålder samt könsidentitet och könsuttryck.

Örebro Föreningsråds anställda, hyresgäster och föreningar uppmuntras till att:

 • Arbeta för att fördelningen gällande alla förtroendeuppdrag, styrelser, råd, arbetsgrupper och liknande ska vara präglad av mångfald.
 • Arbeta för att verksamheten ska vara ett sammanhang där alla personer bedöms och bemöts på likvärdigt sätt.
 • Arbeta för att verksamheten ska vara ett sammanhang fritt från alla former av diskriminering och trakasserier.
 • Uppmuntras att ta till sig kunskap om jämställdhet och maktstrukturer samt hur dessa påverkar deltagare och ledare.
 • Örebro Föreningsråd ska vara en arbetsplats där personers bedömning och bemötande av andra inte styrs av kön, hudfärg, kulturella uttryck, sexuell läggning, funktionsvariation, socioekonomisk status, ålder, könsidentitet och könsuttryck.
 • Örebro Föreningsråd ska vara en arbetsplats fri från alla former av diskriminering och trakasserier.
 • Ingen i personalen ska diskrimineras för att vara föräldraledig, ha varit föräldraledig eller vill eller antas vilja vara föräldraledig.
 • Vid större arrangemang särskilt ta hänsyn till representation och resursfördelning utifrån kön, hudfärg, kulturella uttryck, funktionsvariationer och etnisk tillhörighet.
 • All kommunikation ska syfta till att spegla en mångfald och inte befästa stereotypa normer. Trycksaker, filmer och annat material som produceras bör granskas utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.

Alkohol och narkotika

I dagens samhälle är frågor om alkohol, tobak och narkotika någonting som Örebro Föreningsråd måste förhålla sig.

 • Alla arrangemang Örebro Föreningsråd genomför ska vara fria från alkohol och narkotika.
 • Verka för att alla arrangemang där Örebro Föreningsråd är medarrangör är fria från alkohol och narkotika.
 • Alkohol får ej konsumeras i de gemensamma lokalerna, eventuella undantag måste beviljas av styrelsen.