Arbetsplan 2024

Föreningsrådet ändamål enligt stadgarna
Örebro Föreningsråd

  • skall främja utvecklingen av föreningslivet i Örebro kommun
  • verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas
  • väcka debatt
  • påverka samhällsutvecklingen

Ändamålet ska nås genom

Att vara samordningsorgan för medlemsföreningar i Örebro kommun
Ordna föreningsträffar
Bjuda in till nätverksträffar
Informera medlemsföreningar om aktuella frågor
Anordna Föreningarnas Dag
Stimulera till samverkan mellan föreningar och offentlig sektor och mellan föreningar

Att stödja ideella föreningars verksamhet
Driva Föreningarnas Hus
Anordna utbildningar
Arrangera temakvällar och Rundabordssamtal
Vara rådgivare
Vara mentorer till föreningar
Utse årets ledare
Utse årets förening

Att tillvarata föreningars intressen gentemot myndigheter, övriga samhällsorgan med mera, samt utveckla samarbetet med dessa
Utgöra remissinstans
Bjuda in till politikerdialoger
Delta i och driva frågor som rör det lokala föreningslivet                                              
Representera i olika arbetsgrupper som arbetar med frågor som rör det civila samhället
Bevaka aktuella frågor på lokal, regional och nationell nivå

Att verka för de demokratiska principerna, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen
Aktivt arbeta med demokratifrågorna Medverka i Örebroveckan för mänskliga rättigheter och de nationella MR-dagarna som arrangeras i Örebro
Arrangera temakvällar om aktuella frågor
Anordna utbildningar

Att initiera och planera utvecklingsinsatser som berör föreningarna och deras verksamhet i samverkan med Örebro kommun och andra aktörer
Delta i projekt initierade av Örebro kommun, Region Örebro Län, RF/SISU
Driva arbetet i Samverkansrådet Örebro kommun
Delta i programråd arrangerade av Örebro universitet
Samarbeta med kommunala, regionala och nationella organ.

Vi bygger broar mellan föreningar