Stadgar

STADGAR FÖR ÖREBRO FÖRENINGSRÅD
§ 1 Ändamål
Örebro föreningsråd skall främja utvecklingen av föreningslivet. Som politiskt och religiöst obunden organisation ska föreningsrådet verka för att goda förutsättningar för föreningslivet skapas, väcka debatt samt påverka samhällsutvecklingen.
Ändamålet skall nås genom

 • att vara samordningsorgan för medlemsföreningar.
 • att stödja ideella föreningars verksamhet,
 • att tillvarata föreningars intressen gentemot myndigheter, övriga samhällsorgan med mera samt utveckla samarbetet med dessa,
 • att verka för att de demokratiska principerna, jämställdhet och likvärdighet utvecklas inom föreningsrörelsen, samt
 • att initiera och planera utvecklingsinsatser som berör föreningarna och deras verksamhet i samverkan med Örebro kommun och andra aktörer.§ 2 Medlemskap
Förening, som till form och målsättning ansluter sig till det demokratiska samhällets principer och inom Örebro kommun bedriver verksamhet, kan erhålla medlemskap i föreningsrådet. Med förening avses organisation med egen styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning samt frivilligt personligt medlemskap. Förening som önskar medlemskap i Örebro föreningsråd ställer medlemsansökan till Örebro föreningsråds styrelse. Styrelsen beslutar om medlemskap.

§ 3 Representation årsmöte/medlemsmöte
Förening äger rätt att utse två ombud till årsmöte/medlemsmöte. Röstberättigad är medlemsförening som erlagt beslutade avgifter inom fastställd tid.

§ 4 Årsmöte sammanträdesordning
Föreningsrådets årsmöte skall hållas årligen senast den 31 mars.
Medlemsmöte skall hållas då styrelsen finner skäl därtill eller då minst 1/8 av medlemsföreningarna så begär.
Vid årsmötet/medlemsmöte äger varje utsett ombud en röst. Styrelseledamot och revisor har yttrande- och förslagsrätt.
Kallelse till årsmöte/medlemsmöte ska ske skriftligen och tillställas medlemsorganisationerna minst två respektive en månad/er i förväg.
Ansluten medlemsorganisation som önskar få ärende underställt årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen minst en månad innan årsmötet. Vid medlemsmöten tre veckor.
Handlingar till årsmöte/medlemsmöte ska finnas tillgängliga två veckor innan mötet.
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

 1. Ombudsupprop
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare för årsmötet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Styrelsens ekonomiska berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Frågan om ansvarsfrihet
 10. Propositioner från styrelsen
 11. I stadgeenlig ordning väckta motioner
 12. Beslut om arbetsplan
 13. Beslut om medlemsavgifter
 14. Beslut om budget
 15. Val av ordförande
 16. Val av vice ordförande, sekreterare och kassör samt 3-5 övriga ledamöter
 17. Val av revisor
 18. Val av revisorsersättare
 19. Val av valberedning bestående av minst 3 ledamöter


§ 5 Styrelsen
Örebro föreningsråds styrelse består av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör, jämte 3-5 ledamöter, som väljs av årsmötet för en tid av två år. Jämna årtal väljs ordförande, sekreterare och 1-2 ledamöter, udda årtal väljs vice ordförande, kassör och 2-3 ledamöter. Ledamot av styrelsen ska vara medlem i medlemsförening.
Styrelsen kan utse utskott/arbetsgrupper, inkluderande personer utanför styrelsen, vid behov.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter så begär, dock hålls minst ett sammanträde i kvartalet.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst fyra (4) ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst fyra (4) av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen har möjlighet att vid behov ta hjälp av personer/verksamheter utanför styrelsen för att sköta förvaltningen.

§ 6 Revisorerna
För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljer årsmötet två revisorer för en tid av två år samt två revisorsersättare för en tid av två år. Dessa väljs med saxade mandatperioder.
Samtliga räkenskaper, protokoll och övriga handlingar som avser styrelsens förvaltning under det gångna året, skall senast en månad före årsmötet överlämnas till revisorerna.
Eventuella anmärkningar från revisorerna skall tillsändas styrelsen två veckor före årsmötet för yttrande.

§ 7 Förvaltning
Örebro föreningsråds verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 8 Omröstning
Beslut vid årsmöte/medlemsmöte samt vid styrelsens sammanträden fattas med enkel majoritet, undantaget frågan om upplösning enligt § 12.
Ordförande, sekreterare och justeringsmän vid årsmöte/medlemsmöte väljs genom öppen omröstning. Övrigaval sker, om någon röstberättigad så begär, med slutna sedlar.
Vid val av styrelse avgör lotten om lika röstetal uppkommer. I övriga frågor gäller den mening styrelseordföranden företräder.

§ 9 Utträde
Medlemsförening, som önskar utträda ur föreningsrådet, ska skriftligen anmäla detta.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningsrådets styrelse besluta om medlemskapets upphörande.

§ 10 Uteslutning
Medlem får uteslutas om medlemmen motarbetat Örebro Föreningsråds verksamhet eller ändamål, brutit mot Örebro Föreningsråds stadgar eller på annat sätt skadat Örebro Föreningsråds intressen.
Om medlem inte betalat medlemsavgift under två på varandra följande år, får föreningsrådets styrelse besluta om medlemskapets upphörande.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av föreningsrådets styrelse angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

§ 11 Stadgeändring
Förslag till ändring av Örebro föreningsråds stadgar skall skriftligen inlämnas till styrelsen. Stadgeändring kan endast ske efter beslut av två på varandra, med minst en månads mellanrum, medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§ 12 Upplösning
Beslut om Örebro föreningsråds upplösning fattas med fyra femtedelars majoritet på två efter varandra medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte. Tiden mellan dessa skall vara minst en månad.
Föreningsrådets kapital eller annan egendom överlämnas till Örebro kommunstyrelse att användas enligt föreningsrådets syften.

Antagna första gången 1995-02-27
Antagna andra gången 1995-10-05
Reviderade 2000-03-15
Reviderade 2004-03-16
Reviderade 2011-09-22
Reviderade 2016-03-15
Reviderade 2018-10-17
Reviderade 2022-05-10

Ladda ner stadgar i pdf-format: Stadgar-Orebro-Foreningsrad-reviderade-220510.pdf